ZETTA

GDPR

Behandling av personuppgifter


Den 25 maj 2018 som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU. Denna information är riktad till dig som är anställd hos någon av våra uppdragsgivare. Våra uppdragsgivare hanterar detta direkt i uppdragsavtalet.

Om vi har fått i uppdrag att administrera din arbetsgivares lönehantering, bokföring och bokslut. De personuppgifter som vi behandlar så som personuppgiftsansvarig är uppgifter om namn, personnummer, adress, befattning, lön, skattetabell, arbetad tid, frånvaro, förmåner, utlägg och uppgifter om resor i tjänsten.

Vi hanterar personuppgifter som ett led för att leverera tjänster enligt avtal och att se till att våra uppdragsgivare följer bokföringslagen och annan lagstiftning. Vårt berättigade intresse av att behandla dessa personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att kunna utföra våra tjänster enligt avtal som t ex utföra bokföring och bokslut, betala ut lön i enlighet med arbetsgivarens avtal med anställda och att kunna rapportera de uppgifterna till olika intressenter.

Uppgifter för bokföringen inhämtas från vår uppdragsgivare och de parter som uppdragsgivaren namnger. Personuppgifter avseende anställda inhämtas från den anställde och från arbetsgivaren. Alla uppgifter vi inhämtar om anställda erhåller vi via arbetsgivaren.

Vi kan endast de personer som är involverade i uppdraget komma åt personuppgifterna. Personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning så kallades personuppgiftbiträden. Vi använder flera olika programvaruleverantörer som tillhandahåller redovisnings- och lönesystem. Syftet med behandlingen i de systemen är att utföra bokföring, upprätta bokslut samt att beräkna lön och hålla kontroll på lönerelaterade uppgifter som t ex semesterdagar. Exakt vilka program och leverantörer som vi använder framgår av vårt uppdragsavtal. För dig som anställd kan din arbetsgivare svara på vilka system som används. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter: arbetsgivare eller före detta arbetsgivare, skatteverket, försäkringskassan, försäkringsbolag, valcentraler, kronofogdemyndigheten, banker, fackförbund och statistikuppgifter till olika myndigheter.

Vi behandlar aldrig personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. För att våra uppdragsgivare ska uppfylla Bokföringslagen sparas personuppgifterna som krävs enligt lagen i sju år. Personuppgifterna kan även sparas under en längre tid av säkerhetsskäl eller för att kunna fullfölja avtal. För att uppfylla lagkrav, eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara personuppgifter under en längre tid än ovan beskrivet.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, samt under vissa förutsättningar, ha rätt att begära rättelse, begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot var behandling. Om du skulle ha några synpunkter avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge dessa till behörig tillsynsmyndighet som utöver tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss för att ändra dina personuppgifter ska du i första hand vända dig till vår uppdragsgivare (din arbetsgivare) som förmedlar den informationen till oss.

ZETTA är en helhetstjänst som ersätter den traditionella redovisningsbyrån och digitaliserar bolagets ekonomi

Outsourca Lön och Bokföring

Vi arbetar tillsammans med dig för att ta fram en lösning som passar ditt företag.
Låt oss göra jobbet. Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa dig.